Robbans militära märkessamling

Välkommen till Robert Lindbergs samling av militära tygmärken och dekaler, främst från Flygvapnet, helikopterflottiljen, FVRF och med SAABs olika flygplan.


Söker märken jag saknar och även information om främst märkena jag har i samling.
För vidare kontakt så maila mig på robban punkt markessamlare snabel-a gmail punkt com
 • flygvapnets logotyper

  25 photos

  Här finns dom olika märkena som symboliserar Flygvapnet

 • "Kungl Västmanlands flygflottilj F 1 Västerås"

  30 photos
  24 photos in 2 sub-albums

  F 1 eller Kungl Västmanlands flygflottilj.

  Första flygkåren (1. flygkåren) sattes upp 1 juli 1929 och var en av de första flottiljerna inom Flygvapnet. Från och med 1 juli 1929 var första flygkåren placerad i Västmanlands regementes gamla kaserner i Viksäng, strax utanför centrala Västerås. När flygfältet på Hässlö togs i bruk i mitten av 1930 saknades hårdgjord rullbana. Flygplan som då brukades var B 4 Hawker Hart.
  Enligt 1936 års försvarsordning ombildades 1. flygkåren till medeltung bombflottilj. F 1 bildades officiellt 1939 och flyttades formellt till Hässlö 1944. I samband med detta påbörjades stor byggnation på Hässlö med inklusive bansystem och flygledartorn. Tornet är förmodligen det äldsta i Sverige varifrån flygtrafikledning ännu bedrivs.

  Mellan åren 1944 och 1949 fanns vid flottiljen flygplanstypen B 18 i olika versioner. År 1949 blev F 1 den enda nattjaktflottiljen i Sverige. Verksamhet bedrevs med flygplanstypen J 30 Mosquito. Från och med 1952 fasades J 30 ut till förmån för J 33 (De Havilland DH 112 Venom). Bägge typerna tillverkades av de Havilland i Storbritannien. År 1958 gick nattjakten i graven och allvädersjakten kom istället med Saab-konstruktionen J 32B Lansen. Mellan 1955-1973 fanns Tp 83 Pembroke, ett transportflygplan, som inledningsvis även användes för navigatörsutbildning. J 32 ersattes 1966 av ytterligare en av Saab AB konstruktion, J 35F Draken. J 35 var aktiv vid F 1 fram till nedläggningen. Från och med 1967 öppnades flygplatsen även för civilflyg.

  Viktigare årtal:
  1929 - Flottiljen sätts upp som Första flygkåren 1936 - Flottiljen ombildas till Västmanlands flygflottilj 1941 - Flottiljens B 3:or beväpnade F 3 Malmslätts fjärde fjärrspaningsdivision, vilken omfördelades till F 11 Nyköping. 1949 - Flottiljen omorganiseras till nattjakt. 1959 - Flottiljen omorganiseras till allvädersjakt. 1967 - Flygplatsen öppnas även för civiltrafik. 1974 - Flottiljen blir sektorflottilj (O5) och blir huvudansvarig för mellersta Sveriges luftförsvar. 1977 - Riksdagen beslutar genom försvarsbeslutet 1977 att avveckla flottiljen. 1981 - Flottiljens tredje divisionen Adam Gul (Huvudstadsjakten) överförs till F 16 Uppsala men baseras vid F 18 Tullinge. 1983 - Flottiljen avvecklas.

  Flottiljens latinska devis :
  "Per Aspera Ad Astra" - "Genom mödorna Mot stjärnorna" "

 • Kungl Roslagens flygflottilj/kår F 2 Hägernäs

  9 photos

  F 2 Hägernäs eller Kungl Roslagens flygflottilj/kår.
  Redan i februari 1919 förlade Marinen en vinterflygskola i Hägernäs. I samband med försvarsbeslutet 1925 som kom att forma Flygvapnet, och Andra flygkåren bildades den 1 juli 1926. Till en början var flygkåren förlagd vid Flottans varv i Stockholm och i Karlskrona.
  Den 1 juli 1929 övertog Andra flygkåren marinens förläggningsplats i Hägersten, där vinterflygskolan verkat mellan åren 1919 och 1926. Kvar i Karlskrona kvar i Karlskrona blev ett mindre detachement (F 2 K), vilket verkade fram till 1 juli 1936.
  Flottiljen som kom att bli en renodlad, samt Sveriges enda, marinflygflottilj, och kom som mest att bestå av sex divisioner. Samtidigt var det den enda av flygvapnets flottiljer som saknade rullbana, detta på grund av dess marina koppling. Flottiljens flygplanen var så kallade pontonflygplan, vilka rullades ut från hangarerna rakt ut i vattnet. Till förbandets område hörde även Tornön i viken utanför kårens område. Tornön användes för militär övningsverksamhet, bland annat utbildning i sprängtjänst.
  Genom att flottiljen saknade permanenta rullbanor och att spaning med sjöflyg ansågs föråldrat, kom flottiljen att avvecklas genom försvarsbeslutet 1948 den 30 juni 1949. I dess ställe organiserades Roslagens flygkår (F 2), vilket blev ett renodlat markskoleförband. Roslagens flygkår kom tillföras ett antal olika funktionsskolor inom Flygvapnet, och blev även försöksanläggning för luftbevakning och stridsledning samt för Robotsystem 68.
  Mellan 1948 och 1958 fanns flygvapnets från början tre Tp 47 Canso (Catalina) baserade på F 2. Dessa tre flygplan ingick i Flygräddningsgruppen (FRÄD). En av dem sköts ned av ryskt jaktflyg, då spaning bedrevs efter en försvunnen DC-3a. Nedskjutningen ledde till den så kallade Catalinaaffären. 1958 omlokaliserades Flygräddningsgruppen tillsammans med de två kvarvarande Catalinorna till F 8 Barkarby, där de tjänstgjorde fram till 1966. I samband med denna omlokalisering av Flygräddningsgruppen 1958, påbörjades en successiv reducering av flygkåren. Detta genom att olika funktionsskolor omlokaliserades allt eftersom. Något som till sist resulterade i att kåren avvecklades genom försvarsbeslutet 1972. Den 30 juni 1974 avvecklades all verksamhet i Hägernäs, och den kvarvarande verksamheten överfördes till Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18) i Tullinge.
  Viktiga årtal: 1919 - Vinterflygskolan bildas. 1926 - Andra flygkåren bildas. 1929 - Andra flygkåren förläggs till Hägersten. 1936 - Kungl. Upplands flygflottilj bildas den 1 juli 1936. 1936 - Namnbyte den 1 september till Kungl. Roslagens flygflottilj. 1949 - Marinflyget avvecklas den 30 juni och flottiljen omorganiseras till en flygkår bestående av flygräddning och skolförband. 1959 - Flygverksamheten upphör vid flygkåren och verksamhet bedrivs endast vid kvarvarande skolor. 1963 - Flygvapnets väderskola (VÄDS) överförs till F 12 Kalmar. 1972 - 29 maj beslutas genom försvarsbeslutet 1972 att flygkåren ska avvecklas. 1974 - 30 juni avvecklas Kungl. Roslagens flygkår och all verksamhet upphör eller omlokaliseras.

 • Kungl Östgöta flygflottilj, F 3 Malmslätt (inkl Flygskolan, F 13M, F 16M mm mm)

  5 photos
  41 photos in 3 sub-albums

  F 3 Malmslätt eller Kungl Östgöta flygflottilj verkade mellan åren 1926 och 1974.
  Flygflottiljen var förlagd till Malmslätt utanför Linköping.
  I augusti 1912 skapades Sveriges första flygskola på Malmen. År 1926 flyttade Livgrenadjärregementet (I 4) till nybyggda kaserner i Linköping för att lämna plats åt F 3, tredje flygkåren. Den 1 juli 1936 döptes flygkåren om till Kungl Östgöta flygflottilj (F 3) och kom till en början att bestå av tre stycken divisioner för samverkan med armén, senare tillkom även en fjärrspaningsdivision, vilken dock var baserad på Torslanda. När F 11 Nyköping sattes upp 1941, överfördes fjärrspaningsdivisionen till F 11.
  1948 kom flottiljen att omorganiseras till en jaktflottilj med flygplan som J 22, J 29 och J 35.
  Viktiga årtal: * 1926 - Tredje flygkåren bildas. * 1936 - Kungl Östgöta flygflottilj bildas * 1948 - Ombeväpnas till jaktflottilj * 1967 - En Målflygdivision tillfördes med flygplanen J 29C och J 29F. * 1968 - Omlokaliseras Flygvapnets Bomb- och skjutskola (FBS) till Malmen. * 1970 - Tillförs flottiljen ett mindre antal SK 60. * 1971 - En målflyggrupp med J 32B överfördes från F 15 Söderhamn * 1972 - Modifieringen av J 32B till 32E och 32D för Målflygdivisionen påbörjades. * 1972 - Den 29 maj beslutades det genom försvarsbeslutet 1972 att flottiljen ska avvecklas. * 1973 - Den sista jaktdivisionen J 35F vid flottiljen överfördes till F 17 Ronneby. * 1973 - Transportflygdivisionen med TP 85, Tp 52, Tp 79 & Tp 83 överfördes från F 8 Barkarby. * 1974 - Flottiljen avvecklades den 30 juni. * 1974 - Målflyg- & Transportflygdivisionen överfördes till F 13 men stannade kvar på Malmen som detachement F 13 M. * 1994 - I samband med att F 13 avvecklades genom försvarsbeslutet 1992, överfördes detachementet 1994 från F 13 till F 16 Uppsala och fick ny beteckning F 16 M. * 1997 - Målflygdivisionen vid F 16 M avvecklades. * 2003 - I samband med att F 16 avvecklades genom försvarsbeslutet 2000, överfördes detachementet från F 16 till F 17 Kallinge och fick ny beteckning F 17 M. I samband med denna överföring så omstrukturerades även AF om till att bli Helikopterflottiljen.
  Idag huserar LSS och Flygskolan samt Helikopterflottiljen(Tidigare AF 2) och även Flygvapenmuseum på området.

 • Kungl Jämtlands flygflottilj, F 4 Östersund

  5 photos
  108 photos in 5 sub-albums

  F 4 eller Kungl Jämtlands flygflottilj, var en svensk flygflottilj inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1926 och 2005. Flygflottiljen var förlagd inom Östersunds garnison i Östersund, Jämtland.
  Flottiljen tillhör de första av Flygvapnets flygflottiljer. Den tillkom den 1 juli 1926 under namnet Fjärde flygkåren, som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 då Flygvapnet blev en egen försvarsgren inom den dåvarande svenska krigsmakten.

  Kåren övertog Frösö remontdepås lokaler som i sin tur tidigare hade övertagit området från Jämtlands fältjägarregemente när dessa flyttade in till Östersund 1910. Till en början beväpnades kåren med fyra stycken spaningsflygplan av typen Dront samt två stycken Junkers F 13 som fungerade som sjuktransportflygplan. Flottiljen hade huvudansvar för sjuktransporter över bland annat Jämtland pga de dåliga vägförbindelserna under vintertid. 1958 överfördes denna uppgift till "Jämtlands Aero flygambulanstjänst".
  Den 1 juli 1936 ombildades kåren till flottilj och fick namnet Jämtlands flygflottilj (F 4) samtidigt som den organiserades som "Första lätta bombflottiljen". Från den 5 september 1939 till den 15 oktober 1940 ingick flottiljen i Flygeskadern, där flottiljen bidrog med två stycken divisioner som baserades i Karlsborg. 1942 ombildades Flygeskadern till Första flygeskadern (E 1) och tillfördes flottiljerna F 1 Hässlö, F 3 Malmslätt, F 4 Frösön och F 8 Barkarby. I samband med att flottiljen omorganiserades till en jaktflottilj överfördes den till Andra flygeskadern (E 2) där den ingick som jaktflottilj fram till 1958 då den överfördes till Fjärde flygeskadern, vilken avvecklades 1966. 1952 gick flottiljen in i den så kallade jetåldern.

  1957 avvecklades de tidigare flygbasområde och ersattes av 11 stycken luftförsvarssektorer, där F 4 tilldelades sektor N3 med ingående luftförsvarscentral "LFC Humlan". 1981 reducerades antalet sektorer till fyra stycken och F 4 blev så kallad storsektor flottilj och fick den nya beteckningen F 4/Se NN och kom att ansvara för luftövervakningen inom Nedre Norrlands militärområde (Milo NN). 1994 återfick flottiljen endast F 4 som beteckning i samband med att Norra flygkommandot (FKN) övertog sektoransvaret över hela Norrland det vill säga luftövervakningen inom det nybildade Norra militärområdet (Milo N).

  När F 15 Söderhamn avvecklades den 30 juni 1998 som ett led i försvarsbeslutet 1996 överfördes dess traditioner och fana till F 4. I samma försvarsbeslutet hade det beslutats att även F 5 Ljungbyhed skulle avvecklas den 30 juni 1998. I samband med denna avveckling blev F 4 Sveriges äldsta aktiva flygflottilj.
  Den 16 september 2004 mottog flottiljen sitt första exemplar av JAS 39 Gripen, för att sedan påbörja omskolningen den 27 september 2004. Dock kom flottiljen aldrig att bli helt omskolad då den avvecklades den 31 december 2004 genom försvarsbeslutet 2004.
  Den officiella avvecklingen gjordes gemensamt med övriga ingående förband inom Östersunds garnison den 17 juni 2005, genom fanöverlämning till respektive traditionsbevarande förband.

  Flottiljens fana och traditioner övertogs av F 21 Luleå.
  Genom denna avveckling gick verksamheten på Sveriges då äldsta aktiva flygflottilj i graven och från detta datum övergick flottiljen till AO F4 (avvecklingsorganisation F 4). En avveckling som skulle vara klar senast den 30 juni 2006, den sista byggnaden lämnades dock i mitten på augusti 2006 (By114, gamla flygplansverkstaden).

 • a:1:{s:5:"en_US";s:37:"Kungl Krigsflygskolan, F 5 Ljungbyhed";}

  2 photos
  98 photos in 5 sub-albums

  a:1:{s:5:"en_US";s:2570:"

  F 5 eller Kungliga Krigsflygskolan var ett svenskt skolförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1926 och 1998.
  Skolförbandet var förlagt till Ljungbyhed, Skåne.
  Flygfältet i Ljungbyhed är i dag världens äldsta ännu aktiva flygplats. Under flygvapentiden var den även Sveriges största militära flygskola och firade 70-årsjubileum 1996 tillsammans med Flygvapnet. Flottiljen var den enda i Flygvapnet som en tid hade fyra parallella rullbanor för start och landning.

  I samband med att Flygvapnet grundades genom 1925 års försvarsbeslut beslöts det även att en flygskola skulle inrättas på Ljungbyheds flygfält med förbandsbeteckning F 5. Året därpå påbörjade skolan sin första utbildning av piloter, där eleverna kom från Armén och Marinen. År 1936 fick Flygvapnet egen rekrytering till officersutbildning, vilka kom att utexaminerades i april 1939. Genom att Flygvapnet fick den egen rekrytering till officersutbildning, så genomfördes en större utbyggnad av skolan.
  Under krigsåren 1939–1945 kom skolan att utbilda totalt 1182 elever vid dess tre skolor Kadettskolan, Aspirantskolan och Flygreservskolan. Kadettskolan kom dock att omlokaliseras 1944 till F 20 i Uppsala, och Flygreservskolan var förlagd till Eslöv. Flygvapnet köpte 1947 in ett stort antal överskottsflygplan, bland annat 175 stycken Noorduyn Harvard IIb tillverkade i Kanada, varav inledningsvis 70 stycken hamnade på F 5 som Sk 16 där de ersatte Sk 14.

  Med början år 1952 ersattes efterhand de svensktillverkade Sk 25 med Sk 50 tillverkade i Nederländerna. Våren 1954 började man på försök använda J 28C redan i grundflygutbildningen. Försöken slog så väl ut att man från och med 1956 ersatte Sk 16 helt med J 28B och J 28C som skolflygplan typ 2. J 28C blev kvar ett år längre än J 28B som skolflygplan då det till slut 1967 ersattes av Sk 60.
  År 1983 omlokaliserades Flygvapnets Väderskola till F 5 från före detta F 12 i Kalmar.
  Krigsflygskolan kom genom försvarsbeslutet 1996 att avvecklas 30 juni 1998. Inför avvecklingen av verksamheten i Ljungbyhed omlokaliserades verksamheten till Ängelholm och Halmstad. Till F 10 i Ängelholm överfördes Krigsflygskolan och till Försvarsmaktens Halmstadsskolor överfördes Flygvapnets väderskola och Flygvapnets flygtrafikledningsskola. Kvar vid flottiljen blev ett krigsflygfält.

  I dag hittar man Trafikflyghögskolan (TFHS) Flygteknik (Klippans gymnasieskola) på Ljungbyheds flygplats.

  ";}

 • a:1:{s:5:"en_US";s:13:"F 6 Karlsborg";}

  23 photos
  16 photos in 1 sub-album

 • a:1:{s:5:"en_US";s:13:"F 7 Såtenäs";}

  2 photos
  134 photos in 10 sub-albums

 • F 10 Ängelholm

  1 photo
  82 photos in 4 sub-albums

 • a:1:{s:5:"en_US";s:16:"F 13 Norrköping";}

  4 photos
  40 photos in 4 sub-albums

 • a:1:{s:5:"en_US";s:25:"F 14 (FVHS/FMHS) Halmstad";}

  12 photos
  64 photos in 5 sub-albums

 • a:1:{s:5:"en_US";s:15:"F 15 Söderhamn";}

  3 photos
  46 photos in 3 sub-albums

 • a:1:{s:5:"en_US";s:12:"F 16 Uppsala";}

  3 photos
  107 photos in 4 sub-albums

 • a:1:{s:5:"en_US";s:12:"F 17 Ronneby";}

  7 photos
  103 photos in 6 sub-albums

 • a:1:{s:5:"en_US";s:13:"F 18 Tullinge";}

  18 photos
  9 photos in 1 sub-album

 • a:1:{s:5:"en_US";s:11:"F 21 Luleå";}

  16 photos
  180 photos in 8 sub-albums

 • a:1:{s:5:"en_US";s:7:"Övriga";}

  55 photos
  59 photos in 6 sub-albums

 • a:1:{s:5:"en_US";s:4:"Nål";} a:1:{s:5:"en_US";s:4:"Nål";}
 • Nål Nål