Robbans militära märkessamling

En snabb presentation av mig som har denna sida:
Robert Lindberg heter jag och jag bor i Köping.
Jag började samla märken på allvar 1988 när jag gjorde värnplikten på F 15 Söderhamn.

Här finns min samling av främst Flygvapnet, Helikopterflottiljen samt JAS 39 Gripen märken både i tyg och dekaler samt lite metallmärken.
Finns även lite mer märken som jag har valt att spara än så länge.

Dock är det fortfarande lite struligt att göra iordning denna sida då ett byte av programvara gjord det besvärligt för mig.
Därför ser sidan konstig ut på lite överallt och jag kommer att fortsätta jobba successivt med min sida för att få ordning på den. Så det kommer innebära att MÅNGA märken inte ligger där jag har tänkt det osv osv.

Har du något märke som jag saknar och vill skänka/sälja/byta så kan Ni kontakta mig via mailen:
robban . markessamlare @ gmail . com

Samma mail ovan kan Ni även använda om Ni ser att jag har felaktig info om något märke eller om du har info om ett märke.

Jag har även startat en facebookgrupp för oss samlare och det är en sluten grupp, så vill Ni gå med i den gruppen så får ni söka efter gruppen: "militära märkessamlare" samt svara på kontrollfrågorna!!

Ha en fortsatt trevlig dag och tack för besöket.

Målflygsdivisionen
Målflygdivisionen har sitt ursprung ur en provisorisk målflyggrupp som bildades vid Östgöta flygflottilj 1964. En stor bakomvarande faktor till att målflyget kom till, var att Chefen för Flygvapnet (CFV) vid en inspektion efter ombeväpningen till J 35, uppmärksammade att radarjaktledningen inte fungerade bra. Som en åtgärd väcktes då en idé om att för träning sätta upp ett målflyg. Till en början organiserades 4-6 flygförare med fyra individer Saab 29 Tunnan. Behovet av målflygning blev större än tänkt, vilket medförde att målflyggruppen omorganiserades till en division.
Något som blev möjligt efter att 33. jaktflygdivisionen (Cesar Gul), vid F 3 vakantsattes den 1 juli 1967. Målflygdivisionen tillfördes ett 45 individer av S 29C och J 29F Tunnan, vilka hämtades från F 4 och F 21, som de sista operativa flygplan 29-förbanden. Att divisionen tillfördes äldre flygplan från flottiljer som ombeväpnades till nya flygsystem, medgav att till en låg kostnad organisera och upprätthålla målflygdivisionen. I oktober 1970 flögs de tre sista S 29C från målflygdivisionen, och gjorde en sista landning i Halmstad. Där ska de kom att ingå som övningsobjekt vid den blivande brandförsvars- och räddningsskolan vid Hallands flygkår (F 14).

År 1970 tillfördes divisionen skolflygplanet Sk 60. Totalt baserades 14 individer av Sk 60 på Malmslätt. Men de Sk 60 som tjänstgjorde vid Målflygdivisionen tilldelades aldrig flottiljsiffra 3 eller 13, utan behöll flottiljsiffra 5, samt stationssignal synonymt med flygplanets serienummer. Hösten 1971 påbörjades en omskolning till J 32B Lansen av flygförarna vid målflygdivisionen. Omskolningen gjordes vid Hälsinge flygflottilj (F 15), och var färdig i december 1971. Samtidigt överfördes en målflyggrupp från F 15 till F 3. Den målflyggruppen bestod av sex individer J 32B, vilka nu istället kom att ingå i målflygdivisionen. Divisionen bestod nu av en flotta av J 29, J 32 och Sk 60. År 1972 påbörjades en modifiering av J 32B till J 32E och J 32D. Inför budgetår 1972/1973 återlämnade divisionen samtliga Sk 60 till Krigsflygskolan (F 5) i Ljungbyhed, detta på grund av kostnadsmässiga skäl. Men flygplanen var redan tillbaka vid divisionen från den 1 juli 1973, och divisionen hade då 24 individer J 32 och 15 individer Sk 60. J 29 fasades ut och utgick helt 1974.

Den 30 juni 1974 avvecklades Östgöta flygflottilj, detta genom ett tidigare riksdagsbeslut. Målflygsdivisionen var dock planerad att bibehållas på Malmen som ett detachement till Bråvalla flygflottilj (F 13). Från den 1 juli 1974 övergick divisionen tillsammans med Flygtransportdivisionen till F 13 Malmen, som var namnet på detachement till F 13. Året därpå, 1975, började detachementet sätta upp en lätt attackdivision, vilka bestod av Sk 60, och opererades av Målflygdivisionen. Målflygdivisionen som i början av 1970-talet hade tillförts tolv J 32E, fick ytterligare tre individer 1979. Dessa flygplan som var modifierade J 32B, hade fått den taktiska utrustningen ersatts med inre och yttre störutrustning. Denna utrustning kom att variera i hög grad under de 25 år som J32E var operativ inom flygvapnet.
Inför försvarsbeslutet 1982 förordade både Överbefälhavaren och försvarsutskottet om att avveckla hela detachementet på Malmslätt. I detachementet ingick vid den tidpunkten stab, förvaltnings- och driftenheter, målflyg- och transportflygdivision. Avvecklingen skulle då ske successivt och skulle vara helt färdig i slutet av 1980-talet.
Den ingående verksamheten skulle då fördelas på andra förband eller utgå ur Flygvapnets organisation. När riksdagen antog försvarsbeslutet, så stod det klart att endast Måldivisionen blev kvar inom F 13 M. Den Lätta attacken avvecklades 1984.

Transportdivisionen överfördes till Skaraborgs flygflottilj (F 7). De fastigheter som blev lediga på Malmen övertogs istället av Östgöta arméflygbataljon (AF 2), vilken ombaserades från Nyköping. Efter försvarsbeslutet tillfördes divisionen, två individer TP 85 Caravelle, vilka kom från den avvecklade Flygtransportdivisionen. Dessa kom dock att verka som separat flygstyrka från den 1 juli 1983. År 1992 stod det klart att F 13 skulle avvecklas senast den 30 juni 1994, och den ingående verksamheten skulle fördelas på andra förband. Detachementet och Måldivisionen kom då genom en ceremoni den 18 juni 1993 att överföras till Upplands flygflottilj (F 16).
Detachementets nya namn blev F 16 M.
Måldivisionen överlevde två flottilj och fyra försvarsbeslut. Men genom försvarsbeslutet 1996 var det Målflygdivisionen och tillhörande kompani samt flygverkstaden på Malmen som stod på tur för avveckling. Den 26 juni 1997 hölls en ceremoni över avvecklingen av divisionen med tillhörande kompani, där bland annat tolv individer J 32E gjorde en formationsflygning över Östergötland. Efter avvecklingen av divisionen övergick åtta flygplansindivider till FMV:Prov, resterade flygplansindivider överläts till museiföremål och någon gick på skrot.
Efter avvecklingen av divisionen modifierade Flygvapnet tio individer av Sk 37 till motmedelsflygplan. Som kom att överta rollen som störflygplan, och vilka i tur och ordning baserades på Jämtlands flygflottilj (F 4), Norrbottens flygflottilj (F 21) och Försökscentralen (FC). Dock så kom aldrig tio flygplansindivider Sk 37E att finnas samtidigt. Detta då den första modifierade Sk 37E gick till skroten, innan den sista var modifierad.

Rollen som målbogserare övertogs av det civila företaget Nyge Aero, som senare köptes upp av Saab.

";}